Dictionary of Nomenclature of Celestial Objects
(Last update: 21-Jan-2022)

Result of query: info cati Cl* Melotte 25 OS$

Details on Acronym:   Cl* Melotte 25 Os
   Cl* Melotte 25 Os (Osvalds) Write:<<Cl* Melotte 25 Os NNNN>> N: 1359 Object:*inCl Ref:=1954AN....281..193O byOSVALDS V.V. Astron. Nachr., 281, 193-220 (1954) Neue Untersuchungen uber Eigenbewegungen im Gebiet der Hyaden. oCatalog: <Cl* Melotte 25 OS NNNN> (Nos 1-1359).

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact